Gratis innlevering av kasserte fritidsbåter

Nå kan eiere av private fritidsbåter levere disse inn gratis til Senja Avfall og du kan få 1000 kr fra Miljødirektoratet når den er levert.

Nå kan eiere av private fritidsbåter levere inn slike gratis til Senja Avfall. Båtene går til energigjenvinning og evt. metaller fjernes og blir materialgjenvunnet. Motor skal være tatt av men kan også leveres gratis når olje/drivstoff er tappet av. Større båter vil ha en pris pr kg totalt, men denne prisen er sponsen av myndighetene for å oppnå målet med å få havarerte båter bort fra naturen. Senja Avfall vil evt. kunne henter slike båter. Da tilkommer en hentepris.

Ring/send mail og spør om dette.

Generelt om innlevering av båter – se sortere.no eller miljødirektoratet.

Marin forsøpling og spesielt plaststoffer i sjø og vann er blitt sterkt fokusert. Det skader både dyr og planter. Det forsøpler områder vi ferdes i. Alle kan bidra med å unngå situasjoner der spesielt plastavfall og farlig avfall blir henslengt og kan komme over til sjø og vann. Ordningen med å levere kasserte båter til avfallsbehandling er viktig for å unngå slik forurensning i vann og sjø. Det har vært arbeidet lenge for å få en slik «sponset» ordning. Og endelig er den på plass.

Innlevering kan skje til alle Senja Avfalls Miljøstasjoner.

Slik leverer du inn båten din

Illustrasjon: NTBnyhetsgrafikk/Miljødirektoratet.